Registration Agreement

Yêu cầu tên đăng nhập là số điện thoại  mới được duyệt làm thành viên

ví dụ : tên đăng nhập là  0937937555